(゚∇^*)

気にするなぁ

-1k 吉宗 こうもんちゃま etc...

吉宗 -2k

こうもんちゃま +3k

その他 -2k

 

-1k